Na svetu so do sedaj odkrili že 1116 vrst netopirjev (Chiroptera), kar predstavlja četrtino vseh vrst sesalcev na svetu. Večina njih sodi v podred malih netopirjev (Microchiroptera), okoli 190 vrst pa sodi v podred velikih netopirjev - leteče lisice (Megachiroptera).

V Evropi živijo le predstavniki malih netopirjev, ki pripadajo vsaj 32 vrstam, v Sloveniji pa je bilo najdenih kar 30 vrst.

Vrste, ki živijo na našem ozemlju, uvrščamo v tri družine:
- podkovnjaki (Rhinolophidae)
- gladkonosi netopirji (Vespertilonidae)
- dolgokrilci (Miniopteridae).

Podkovjaki imajo okoli nosnic posebne kožne strukture, od katerih je ena v obliki podkve (od tod tudi ime!), gladkonosi netopirji pa teh tvorb nimajo. Razlikujejo se tudi med mirovanjem. Podkovnjaki prosto visijo s sten, katerih se s telesom ne dotikajo, in so lahko popolnoma oviti v opno. Gladkonosi netopirji niso nikoli oviti v prhuti, temveč jih imajo zložene ob bok telesa, visijo pa lahko prosto s stene, s trebuhom prislonjeni ob steno ali pa se zagozdijo v zelo ozke reže. Družina dolgokrilcev je bila šele nedavno ločena od družine gladkonosih netopirjev (prvi članki segajo v leto 2003). Prhuti zlagajo ob telo. Imajo kratke, široke in trikotne uhlje, ki so široko narazen in ne štrlijo preko kožuščka. Imajo zelo dolge prstnice in zato so njihove prhuti dolge (od tod tudi ime). V Sloveniji živi le ena vrsta netopirja, ki pripada tej družini, to je dolgokrili netopir Miniopterus schreibersi.

 

Seznam vrst v Sloveniji

 

Blasijev podkovnjak
Rhinolophus blasii
domnevno izumrl
južni podkovnjak
Rhinolophus euryale
 
veliki podkovnjak
Rhinolophus ferrumequinum
 
mali podkovnjak
Rhinolophus hipposideros
širokouhi netopir
Barbastella barbastellus
 
pozni netopir
Eptesicus serotinus
severni netopir
Eptesicus nilssonii
 
dolgokrili netopir
Miniopterus schreibersii
 
velikouhi netopir
Myotis bechsteinii
 
ostrouhi netopir
Myotis blythii
 
Brandtov netopir
Myotis brandtii
 
dolgonogi netopir
Myotis capaccinii
obvodni netopir
Myotis daubentonii
vejicati netopir
Myotis emarginatus
navadni netopir
Myotis myotis
 
brkati netopir
Myotis mystacinus
nimfni netopir
Myotis alcathoe
resasti netopir
Myotis nattereri
veliki mračnik
Nyctalus lasiopterus
 
gozdni mračnik
Nyctalus leisleri
navadni mračnik
Nyctalus noctula
 
belorobi netopir
Pipistrellus kuhlii
 
Nathusijev netopir
Pipistrellus nathusii
 
mali netopir
Pipistrellus pipistrellus
 
drobni netopir
Pipistrellus pygmaeus
 
Savijev netopir
Hypsugo savii
 
rjavi uhati netopir
Plecotus auritus
 
sivi uhati netopir
Plecotus austriacus
 
usnjebradi uhati netopir
Plecotus macrobullaris
 
dvobarvni netopir
Vespertilio murinus
 

© Opozorilo: Prepovedana uporaba fotografij brez dovoljenja avtorjev!

 

 
aktualno.html